Montenois (Doubs), 31 ao�t 2003

Crataegus monogyna